Submitted by bharanikumariyer on Fri, 03/25/2022 - 21:00
Mantras
Navanaga Stotra for Sarpa dosha Nagadosha

Om Nagarajaya Vidhmahe Naga mani shekaraya   Dheemahe Thanno Nagendra   Prachodayath

ஓம் அனந்தம் வாஸுகிம் சேஷம் பத்மநாபம் ஜகம்பலம் ஸங்கபாலம் த்ருத    ராஷ்ட்ரம்: தட்சகம் காளியம் ததா:

ஏதானி நவ நாமானி நாகா நாம்ச்ச மகாத்மனாம் சாயங்காலே படேந்நித்யம் ப்ராதஹ் காலே விசேஷ ஷதஹ 

சந்தானம் ப்ராப்யதே   நுநம் சந்தானஸ்ய ச ரக்ஷகஹ சர்வ பாத விநிர்முக்தஹ ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் 

சர்ப்ப தர்ஷன  காலே வா பூஜா காலே ஜயப் படேத் !

தஸ்ய விஷபயம் நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீபவேத்  !

||Anantham Vasukim Shesham
Padmanabham cha kambalam
Shankhapalam Dhritarashtram
Takshakam Kaaliyam tatha||

||Etani nava naamani
naganam cha mahatmanam
Sayankaale pathenityam
pratahkaale visheshataha||

||Santaanam prapyate nunam
Santanasya cha rakshakaaha
Sarva badha vinirmuktaha
Sarvatra vijayi bhaveth||

||Sarpa darshana kaale va pooja
 kaale cha yah patheth
Tasya vishabhayam naasthi
Sarvatra vijayi bhaveth||

Write mantras

Mantras Sort
0
Ashtothram Tag