Submitted by bharanikumariyer on Mon, 07/11/2022 - 22:21
Mantras
Maha Mrityunjaya Homam

Mrityunjaya Homam - 3 hrs

 1. Vigneshwara Pooja
 2. Punyavachanam
 3. Ganapthy Pooja
 4. Japam
  1. Guru
   1. Om Gurudevaay Vidhmhe Parbrahmaay Dheemahi Tanno Guru Prachodyat

  2. Sani
   1. Om kaakadhwajaaya vidmahae khadga hastaaya dheemahi tanno mandah prachodayaa
  3. Budha
   1. Om gajadhwajaaya vidmahae. sukha hastaaya dheemahi. tanno budha: prachodayaat.
 5. Lakshmi Pooja
  1. Suktha Parayanam
   1. Purusha Suktham
   2. Sri Suktham
 6. Nakshatra  Pooja
 7. Aayurdevatha Pooja
 8. Maha Dhanvanthiri Pooja
 9. Sudarshana Pooja
  1. Narayana Suktham
 10. Navagraha Pooja
 11. Mrityunjaya Pooja
  1. Rudra Parayanam
 12. Ashta Dhik Balagar Pooja
 13. Homam
  1. Ganapathy
  2. Lahsmi, Nakshathiram, Aayush homam, Maha Dhanvanthiri, Sudarshana, Navagraha, Mrityunjaya, Ashta Dhik Balagar homam
  3. poornahuthu
  4. Pradhakshanam, Namaskaram
  5. Haarathi
 14. Program Completed

Write mantras

Mantras Sort
0
Ashtothram Tag